همه کالاها پیش از ارسال از نظر سلامت بررسی می‌شوند، با این حال ممکن است در زمان حمل کالا دچار آسیب شود که لازم است مشکل را ظرف ۲۴ ساعت از طریق راه های ارتباطی به پشتیبانی سیسمونی کودک امروز اطلاع دهید تا جهت مرجوع کردن یا تعویض محصول اقدام شود. توجه داشته باشید که هنگام ارسال کالا فرض بر این است که تحویل گیرنده کالا خود شما هستید و بررسی های لازم را در مدت مشخص شده انجام می دهید و دلایلی مانند رفتن به سفر و یا سپردن به دوستان و بستگان به عنوان تاخیر در اعلام خرابی محصول به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.

همچنین توجه داشته باشید هنگامی که سفارش شما از طریق باربری، پست یا تیپاکس ارسال می‌شود و جعبه و بسته بندی کالا مخدوش یا دچار خرابی شدید شده است به گونه ای که به احتمال بسیار زیاد به کالا صدمه وارد شده باید از دریافت کالا اجتناب کنید و سیستم حمل و نقل مربوطه وظیفه پاسخگویی و پیگیری را دارد و پس از تحویل کالا سیستم های حمل و نقل هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرند.